การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรและผลการดำเนินงาน ทางด้านการเงิน Corporate Social Responsibility and the Return on Assets

อภิรดา ชิณประทีป

บทคัดย่อ Abstract


บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
และความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) กับผลการดำเนินงานทางด้านการเงิน (Financial Performance) ข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัยชิ้นนี้ได้มาจากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มบริษัทในดัชนี SET 50 Index ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงานนี้ได้จำแนก การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ออกเป็น 7 ด้าน คือ 1) การกำกับดูแลกิจการที่ดี 2) การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 3) การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 4) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 5) ชุมชนและสังคม 6) สิ่งแวดล้อม และ  7) ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูล

โดยการใช้ข้อมูลอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของสินทรัพย์ในปี พ.ศ. 2554 ของบริษัทต่าง ๆ
ที่นำมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ทำให้พบว่า
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้านชุมชนและสังคมสินทรัพย์ของบริษัท ยอดขายของบริษัท อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ และประเภทของอุตสาหกรรมชนิดต่าง ๆ กัน มีผลต่ออัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

Abstract

            The objectives of this research are to describe the characteristics of corporate social responsibility (CSR) and to investigate the relationship between CSR and financial performance of business companies listed in the SET 50 Index of the Stock Exchange of Thailand. This research classifies the social responsibility programs of selected companies into seven types: 1) good governance;  2) doing business with fairness; 3) showing respect for human rights and treating the workers fairly; 4) accountability to consumers; 5) community and social services; 6) environmental revitalization and maintenance; and 7) information assessment and dissemination.

Using data from the year 2011, Multiple Regression Analysis found that good governance, community and social services, company assets, sale volumes, ratio of debt to assets, and types of industry were all significantly related to the return on assets (ROA).

คำสำคัญ: การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร  ผลการดำเนินงานทางด้านการเงิน

Keywords: corporate social responsibility, CSR, financial performance.


Full Text:

PDF 118-132

Refbacks

  • There are currently no refbacks.ติดต่อ: วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
College of Local Administration, Khon Kaen University,Thailand  

123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 
โทรศัพท์: 0-4320-3124 โทรสาร: 0-4320-3875 เบอร์มือถือ: 089-7118964 E-Mail: cola@kku.ac.th