ความสูญเสียทางการเงินของการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด Net Loss of Revenue Collection of Doisaket Tambon Municipality,

วาสน์ ถาปินตา, สุจินต์ สิมารักษ์

บทคัดย่อ Abstract


บทคัดย่อ

                รายงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสูญเสียจากการจัดเก็บภาษีรายได้ของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด รวมทั้งเสนอแนะแนวทางในการลดความสูญเสียดังกล่าว โดยการวิเคราะห์จากทะเบียนรายรับ  แบบการชำระภาษี  ภ.ร.ด.2  ภ.ป.1 และ ภ.บ.ท.5  ของภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีป้าย  ภาษีบำรุงท้องที่

                  ผลการศึกษาพบว่า  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ดควรจะมีรายได้จากการจัดเก็บภาษี จำนวนทั้งสิ้น 1,927,845.3  บาท  โดยการจัดเก็บภาษีทั้งหมดควรจะเป็น  1,927,845.3  บาท แต่จัดเก็บภาษีได้จริงเพียง   1,433,932.3   บาท  ต่ำกว่าที่ควรจะเก็บได้  493,913  บาท   เกิดความสูญเสียทางการเงินคิดเป็นร้อยละ 25.6  ความบกพร่องดังกล่าวเกิดจากโครงสร้างของกฎหมาย  คณะผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่บุคลากร  และประชาชนผู้ชำระภาษี   ดังนั้นเทศบาลควรต้องมีการปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย ที่เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บรายได้  ด้านประชาชนผู้ชำระภาษี  ต้องให้ความรู้ความเข้าใจ  ประชาสัมพันธ์  ชี้แจงแสดงถึงเหตุและผลของความสำคัญในการชำระภาษี  อีกทั้งผู้บริหาร ต้องให้ความสำคัญต่อการจัดเก็บรายได้ เพราะในอนาคตท้องถิ่นต้องพึงพาตนเอง   และเจ้าหน้าที่บุคลากรต้องมีความความเข้าใจทางด้านกฎหมายมาปฏิบัติงานในการจัดเก็บรายได้

 

Abstract

The objective of this study was to study the net loss of revenues in the revenue-collection practices of the Doisaket Tambon Municipality of Doisaket District, Chiang Mai Province.  This study provides recommendations for reducing revenue loss through more careful inspection of the revenue records, use of tax forms Paw Raw Daw 2, Paw Bpaw 1, and Paw Baw Thaw 5 related to property and land tax, business sign tax, and local development tax.

This study found that the Municipality should have collected taxes in the amount of 1.9 million baht.  However, the amount collected was only 1.4 million baht, or a shortfall of one-half million baht.  This represents a deficit of 25%.  The deficit results from the structure of the law, the management team, revenue collection staff, and the taxpayers.  Thus, the Municipality should improve the tax law for better application in the collection of revenue.  In addition, there should be more education of the taxpayers so that they understand the benefit to them of paying taxes.  Also, the managers of the Municipality need to give greater importance to revenue collection since, in the future, the local administrative organizations will have to be increasingly self-sufficient.  The Municipal staff need to have better understanding of revenue laws and apply these diligently to tax collection.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.ติดต่อ: วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
College of Local Administration, Khon Kaen University,Thailand  

123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 
โทรศัพท์: 0-4320-3124 โทรสาร: 0-4320-3875 เบอร์มือถือ: 089-7118964 E-Mail: cola@kku.ac.th